Актуален бройПредишен брой
Tuesday, May 30
· КСТ „Импулс“ - Велинград с 4 златни медала от Гърция
· 6 танцови двойки на „Импулс-Велинград 2002“ с медали от Лариса
· Пет медала за борците от Костандово
Tuesday, May 23
· МИГ Белово, Септември, Велинград
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 23.05.2023
· Общината ще плаща заради „мълчалив отказ“ на кмета
· Кръгла маса припомни значимостта на училището в Каменица за просветното дело в Ч
· На Клептуза е една идея по-чисто, но проблемите остават
· Болницата като политически въпрос
· Ще ремонтират три улици във Велинград
· Изложба в деня на музеите
· Непознатата история на сградата на читалището в Лъджене
· ДГ „Слънчице“ празнува 50 години
· Ансамбъл „Чепино“ изпълни с живот Старото читалище
· Малки обяви: 23.05.2023

Търсене в архивитеПарламентарни избори 02.04.2023ЗА КОНТАКТИ
email: tempovelingrad@abv.bg
тел. 0885 22 40 04
тел. 0882298008

Цени за реклама

МИГ Белово, Септември, Велинград
Публикувано 2023-05-23 12:01:01 от Темпо


Разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград за периода 2021-2027 г.
Считано от 23.03.2023 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ работи по разработването на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027г.
През новия програмен период се запазва възможността за многофондовото финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).


Съгласно Споразумението за партньорство средствата от ЕСФ+ и ЕФРР за прилагането на подхода ВОМР ще са в размер на 2% от разпределените средства по програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.
Финансовият ресурс за МИГ Белово, Септември, Велинград от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР) може да е в размер до 3 000 000 евро, включващ средства за изпълнение на проекти по стратегията, средства за изпълнение на дейности за сътрудничество и средства за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране. МИГ Белово, Септември, Велинград има възможност да включи в Стратегията за ВОМР за периода 2023-2027г. мерки за финансиране по следните програми:

СПРЗСР – Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР)
Възможнии интервенции:
• Инвестиции в земеделските стопанства - финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи
• Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда - финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи • Инвестиции за преработка на селскостопански продукти - финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
• Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда - финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане рзходи.
• Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони - финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. • Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони – финансовата помощ е в размер на 100%.
• Запазването на духовния и културния живот на населението в селските райони - финансовата помощ е в размер на 100%. • Непроизводствени инвестиции в земеделските стопанства - финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
• Залесяване и възстановяване – финансовата помощ е в размер на 100% съгласно предоставената възможност на Регламента за СП
• Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития - финансовата помощ е в размер на 100% съгласно предоставената възможност на Регламента за СП
• Първична преработка на дървесина - финансовата помощ е в размер до 65% съгласно предоставената възможност на Регламента за СП

ПКИП – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ЕФРР)
Индикативни дейности:
• Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията: въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, вкл. маркетингова и организационна иновация съгласно тематични области „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ на ИСИС 21-27;
• Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията: въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, вкл. маркетингова и организационна иновация съгласно тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика “ на ИСИС 21-27. Предвижда се максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР да е в размер до левовата равностойност на 800 000 евро.

Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ЕСФ)
Предвиждат се дейности по създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери Бюджетът, който се предвижда за една Стратегия за ВОМР е 500 000 евро.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ЕФРР)
Предвижда се подкрепа в следните приоритети:
- Приоритет „Отпадъци“ – информационни и разяснителни дейности;
Мярка за финансиране чрез подхода ВОМР: „Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и населението“
- Приоритет „Биологично разнообразие“ – информация и обучения, промяна в нагласите, семинари и форуми и др. Мярка за финансиране чрез подхода ВОМР: „Постигане на по-добра осведоменост относно биологичното разнообразие на всички нива“
Бюджетът за стратегия на МИГ се определя на база единичен разход на жител (2,11 лв./жит. отпадъци и 2,79 лв./жит. биоразнообразие).

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. (ЕСФ)
Могат да бъдат подкрепени дейности за постигане на следните специфични цели:
- Достъп до заетост, активиране и мотивиране за включване на пазара на труда, обучения за придобиване на умения, придобиване на квалификация и др.– за безработни, неактивни, вкл. продължително безработни, над 29 г.
- Активен живот на възрастните в пенсионна възраст и остаряване в добро здраве – по-дълго участие на пазара на труда, активно социално поведение и доброволчество, опазване на здравето и превенция на заболявания
- Социално-икономическа интеграция на маргинализирани групи като ромите
- Активиране, мотивиране, включване в заетост на безработни или неактивни младежи до 29 г. вкл., повишаване на уменията, компетенциите и професионалната квалификация, кариерно ориентиране, консултиране, стажове, обучения на работното място и др.

За разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027г. МИГ – Белово Септември Велинград стартира проучване на потребностите на територията, инвестиционните намерения и наличните ресурси. Ще се извърши анализ на социално-икономическите тенденции, като бъдат изследвани силните и слаби страни на територията, възможностите и заплахите. Каним всички заинтересовани лица да се включат в проучването и предстоящите информационни срещи и обучения за разработването на новата стратегия. За повече информация: https://www.migbsv.com/?page_id=10695Tuesday, May 30
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 30.05.2023
· Съдът прекрати оспорването на решението за общинската болница
· За първи път съветниците не приеха „изменения на измененията“ на капиталовата пр
· Д-р Пепелов не идва на комисии и сесия, но мнозинството го подкрепя
· СЕСИЕН ОБЕКТИВ 25.05.2023
· МИГ „Белово, Септември, Велинград“
· Юбилейните Празници на културата ще имат бюджет от 75 000 лева
· Още един мълчалив отказ на кмета падна в съда
· 24 май с награди за учители и отличници
· КРИМИ ХРОНИКА 30.05.2023
· 5 години Младежка музикална формация - Велинград
· Дали от бала ще се стигне до съда?
· „Фантазия“ стана първата иновативна детска градина във Велинград
· Малки обяви: 30.05.2023
· Общината ще избира доставчици на хранителни продукти
· На 24 май в Ракитово откриха мобилна библиотека
· Честито на номинираните за „Директор и Учител на годината“
· Юбилейни изяви на ОУ „Христо Ботев“
· Организаторите на „Etape Bulgaria by Tour de France“ ще подобрят пътя
· Тежка загуба на ФК „Чепинец“ в Пазарджик
 
Всичко за велинград