СЕСИЕН ОБЕКТИВ 14.09.15
Дата: Tuesday, September 22 @ 17:43:54 UTC
Topic:


ПАСИЩА Общинският съвет гласува такса от 8 лева на декар за ползване на общинските пасища, мери и ливади за една стопанска година. Необходимата за всеки кандидат площ ще зависи от броя и вида на регистрираните селскостопански животни и ще се определя от комисия, назначена от кмета на община Велинград. Минималният срок на договорите за наем ще бъде 5 години.ПОЩИ Общинските помещения, ползвани като пощенски клонове в Драгиново, кв. Чепино във Велинград, Бирково, Горно Дъбево и Чолаково ще бъдат отдадени под наем за срок от 5 години. Общината ще обяви конкурс, в който ще бъде поставено условието помещенията да продължат да се ползват за пощенски услуги.

ВЛАСА Съветниците отложиха гласуването на решения по исканията на “Агроком-2007” ООД и “Джордан-Офелия” ЕООД за водовземане на минерална вода от сондаж “Власа” за къщи за гости. Двете фирми имат разрешителни за водовземане, а според представена от ОА справка сондаж “Власа” има свободен дебит. Съветникът Георги Николов постави въпроса кога общината ще има стратегия и ще започне да използва минералната вода от “Власа” и за обществени нужди. След кратки дебати точките бяха отложени
.
“ТЕРМА ВЕЛ” Отново не бе прието решението за прекратяване на съсобствеността между Община Велинград и “Терма Вел” ООД в парцела на плажа в кв. Каменица. Споровете в залата преповториха тезите от предишната сесия, а гласовете на съветниците отново се разделиха - 13 “за”, 13 “въздържал се” и 0 “против”, така че казусът остава нерешен.

ИМОТИ По искане на Общинската служба по земеделие съветниците предоставиха поземлени имоти на наследници с възстановено право на собственост: 3.375 кв.м. в местността “Пашовото” на наследници на Юсуф Тиберов, 2 дка в местността “Боянов дол” на наследници на Васил Белев, 0.373 дка в м. “Тудора/Потока” на Заварин Маров и Мария Милова, 3.949 дка в м. “Краище” на наследници на Илия Гаджев.

“СВЕЖИНА” Сесията разгледа становище на адвокатството дружество “Груйкин и съдружници” за законовите възможности за прекратяване на съдружието в учредената през 2002 г. фирма с 34% общинско участие “Свежина”. Предстои изготвяне на одитен доклад, който да установи действителното финансово, икономическо и организационно състояние на “Свежина” ООД.

ГРОБИЩА Общинският съвет даде съгласие за издаване на разрешение за строеж на обществена тоалетна и рампа за обществено ползване в Централния гробищен парк във Велинград. Обществената тоалетна ще бъде с площ 30 кв.м. и ще бъде изградена като дарение.

АКВАПАРК По искане на “Булгарцвет-Велинград” ООД бе образуван нов урегулиран поземлен имот с площ 10 726 кв.м. в района на бившите оранжерии до Курортна поликлиника. Имотът е с отреждане “За жилищно строителство, търговия и услуги и аквапарк”.

МБАЛ В рамките на месечната си програма Общинският съвет прие отчетните доклади на общинската болница “МБАЛ-Велинград” към 30 юни 2015 г. Врид управителят д-р Атанас Ташев успокои съветниците, че просрочените задължения от 245 000 лева са междинни данни, които се менят във времето и в края на годината задлъжнялостта на лечебното заведение няма да бъде толкова висока.

УДЪЛЖАВАНЕ По предложение на вносителя Реджеп Ходжов съветниците дадоха съгласие за удължаване на договор за наем на ветеринарната амбулатория на Пазара. Договорът се удължава с 5 години, считано от датата на изтичане 09.09.2018 г. С 5 години бе удължен и договорът на ЕТ “Радеил-Деян Димов” за валявицата в кв. Чепино.

“ДЕТСКИ РАЙ” Програмата за капиталови разходи бе увеличена с 8000 лева, които общината ще трябва да осигури от собствени приходи. Парите са за неотложен текущ ремонт на сградата на ЦДГ “Детски рай” в кв. Каменица: подмяна на подовото покритие на първия етаж, измазване и шпакловане на стълбищата, ремонт на улуците и терасите.

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11017