Общини дължат големи суми за депониране на отпадъци
Дата: Tuesday, October 27 @ 17:46:48 UTC
Topic:


Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пазарджик издаде актове за установяване на публично държавно вземане на седем общини, които имат неплатени отчисления за обезвреждане на отпадъци чрез депониране. В прессъобщението на инспекцията се казва, че през последните години общините увеличават количествата депонирани отпадъци и системно не предвиждат в бюджетите си средства за закриване и рекултивация на действащите сметища, както и за изграждане на съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци.

От 1 януари 2011 г. Законът за управление на отпадъците задължава общинските администрации да предвидят в бюджетите си тези суми и да ги превеждат системно по откритите за целта сметки в РИОСВ. Тези отчисления участват и във формирането на такса битови отпадъци.
По данни на РИОСВ към момента задълженията на община Пазарджик възлизат на 4 530 602 лева, на Велинград - 1 523 325 лева, Септември - 330 295 лева, Брацигово - 293 577 лева, Ракитово - 223 720 лева, Батак - 94 337 лева и Белово - 48 765 лева. Само общините Панагюрище и Лесичово са превели всички дължими отчисления.
Експертен анализ сочи, че причината за обема депонирани отпадъци и натрупването на дължимите за обезвреждането им суми е резултат от недостатъчната ефективност на въведените общински системи за разделно събиране на отпадъци. Една от целите на разделното събиране е именно намаляването на количествата отпадъци, отиващи на депата, а оттам и на дължимите отчисления.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11116