Трябва да се влагат средства за предотвратяване, а не за гасене на пожари
Дата: Tuesday, August 26 @ 09:33:58 UTC
Topic: Бизнес


Пожарът е неконтролирано горене, което нанася щети. За да има пожар, е необходимо наличие на горими материали, кислород за поддържане на горенето и източник на запалване.
Причините за възникване на пожари са обективни - гръмотевични бури, мълнии и субективни - умишлени пожари, небрежно отношение и т.н. Само 1% от горските пожари са причинени от природни бедствия като мълнии, останалите 99% са резултат от човешка небрежност.
Всички мерки за пожарна безопасност са основани на елиминирането на една от трите предпоставки за пожар. Нарушаването на тези правила и норми застрашава не само личната собственост, а и живота на хората. Съвременното разбиране за качеството на живот включва жизнената среда да бъде обезопасена, а спазването на правилата за пожарна безопасност да бъде отговорност на всеки гражданин. Част от противопожарната култура са знанията за пожароопасните свойства на веществата и материалите, противопожарните мерки и действия при пожар и т.н.
Основните мерки за предотвратяване на пожари са пожароизвестителните и пожарогасителните системи. Тук е мястото на Дистанционния център за наблюдение на пожароопасни обекти, който фирма “АСОТТ 91” ЕООД изгражда във Велинград. Този център ще наблюдава всички пожароопасни обекти на територията на РС ПАБ Велинград, в които има системи с монтирани цифрови адресируеми пожароизвестителни системи тип ПИС-МА/D. До момента във Велинград са изградени 17 обекта, от които се наблюдават хотелите “Рич”, “Деви”, “Абир”. Предстои включването на хотелите “Олимп”, “Орхидея”, “Аура”, семеен хотел “Тричков”, СОУ “В. Левски”, СОУ “Св.св. Кирил и Методий”, ПГГС “Хр. Ботев”, Кавърдановата къща, “Апогей-Паланов”, нощен бар КООП, изградени от “АСОТТ 91” ЕООД. наблюдават се обекти в Банско, Гоце Делчев, Смолян, Чифлик - Троянско и Черноморието.
Системата за централизирано наблюдение осигурява доставянето на сигналите “пожар” и “повреда” в максимално детайлизиран вид до един център, разположен на подходящо място в рамките на селище, курорт, голям промишлен или енергиен обект. Препоръчително е да обхване територията на районната служба “Противопожарна и аварийна безопасност” (РС ПАБ), като наблюдаваните обекти се контролират и от нейните инспектори. От голямо значение е приемането на сигнал за пожар в неговия начален стадий и реакцията за неговото потушаване, която по стандарт на служба ПАБ е до 10 минути от приемането на сигнала за пожар. Дежурният оператор в центъра приема всички сигнали и ги вписва в дневник. Всеки сигнал се регистрира в базата данни в неограничен обем с възможност за принтиране. Потвърдените сигнали за пожарна безопасност се препредават към РС ПАБ или в зависимост от програмното осигуряване се приемат директно от дублиращия център в РС ПАБ и по IP протокол. Препоръчително е на наблюдаваните обекти за се монтират пожароизвестителни централи серия PIS-MA, които предават информация в пълен обем за даден обект. В случаи, където има монтирани централи от друг тип, се подхожда инидивидуално за всеки обект, като информационните сигнали се предават чрез специализирани адаптери за предаване на данни, които предават само сигнали за пожар или повреда без конкретизиране на събитието. За цифрови пожароизвестителни системи е необходим протокол.
Системата може да приема сигнали в реално време от 500 обекта. Тя регистрира всички събития от типа пожар и повреда в РС на центъра и този на диспечера в ПАБ. Графичната интепретация на сигналите на екрана на РС осигурява бърза ориентация на диспечера в конкретната ситуация. При необходимост се издават гласови предупреждения. Системата открива проблеми в изправността на връзката с който и да е обект, включен в нея. Поддържа се компютърен дневник с регистрация на всички съществени събития (спиране, пожар, повреда и др.).
Мониторингът на обектите се осъществява по IP протокол, като през 1 минута всеки обект се сканира за време, което се задава програмно и през което се обменят данни за състоянието му (15-20 секунди). При потвърдена пожарна опасност сигналът се приема директно от центъра, независимо от състоянието му. Всички събития се приемат и регистрират в базата данни в неограничен обем.
Предстои изграждането на дублиращ център в РС ПАБ, където всеки обект ще се следи от дежурния диспечер в пълен обем: проверка на захранващи напрежения, състояние на пожароизвестители, общ статус, преглед на отделните помещения и др. Особено важно е, че за всеки обект се въвеждат текстово оперативни данни с възможност за принтиране. Изискванията по EN-54 са пожароопасните обекти да се следят дистанционно и сигналите за пожар и повреда да се предават. Задължително е тази връзка да бъде двустранна и подсигурена. В случая сигналите за повреда ще се приемат от оператора на основния център, а сигналите за потвърден пожар ще се предават към дублиращия център в РС ПАБ Велинград. Информацията за потвърден пожар се приема незабавно като графична визуализация на конкретното огнище на пожара с точност до помещение или пожароизвестител. Това свежда времето за реагиране до 1 минута, което ще позволи потушаването на пожара в неговия ранен стадий.
Значението на центъра за община Велинград е голямо. На територията на града са включени повече от 40 хотела, 10 училища, над 20 производствени предприятия, обществени сгради. В община Ракитово засега се наблюдава само читалище “Будилник”, предстои включването на административни, обществени сгради, цехове, хотели и почивни станции на Цигов чарк. Същото важи и за Сърница, където има дървопреработвателни предприятия, административни, обществени сгради, училища, хотели и почивни станции.
Тук особено важно място заемат и наличните 72 153 хектара горски фонд на територията на община Велинград, разпределен в 5 стопанства. За периода 2000-07 година в страната са регистрирани 5647 горски пожара, които са сериозен екологичен, стопански и социален проблем. Една от предпоставките е липсата на система за ранно откриване и оповестяване на горските пожари, което би намалило многократно щетите и разходите. Съвременните технологични решения предлагат възможност за изграждане на автоматизирана система за събиране, обработване, съхранение и използване на данни за състоянието на въздух, почва и вода от определени горски участъци, защитени местности и резервати. Данните от наблюдението се следят и архивират в локален център и при наличие на интернет могат да се препредават към един общ център - РУГ, Гражданска защита, ПАБ и др. Особено през летния сезон системата може да служи за ранно откриване и оповестяване на възникнали пожари.
Във финансово отношение разходите за проектиране и монтиране на пожароизвестителни системи са значително по-малки от разходите по отстраняване повреди и щети от пожари, които са непридвидими. Това означава, че трябва да се влагат средства за предотвратяване на пожари, а не за гасенето им.
Марин Копривленски, управител на “АСОТТ-91”This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3295