Районна прокуратура - Велинград е сред най-натоварените в Пловдивски апелативен
Дата: Tuesday, April 23 @ 08:51:48 UTC
Topic:


На 5 април в Апелативна прокуратура Пловдив се проведе общо събрание на прокурорите от апелативния район за приемане на годишния отчетен доклад за 2012 г. Съгласно обобщените данни дейността на Районна прокуратура - Велинград изглежда по следния начин:
Щатната численост е 5, а административен ръководител - районен прокурор е Елена Малинова. Прокурори са Асен Палавеев и Асен Василев, а Стоян Пешев е командирован да изпълнява функциите на прокурор.

През отчетната година няма предложени от административния ръководител за административни наказания прокурори. С решение на ВСС прокурор Асен Василев е временно отстранен от длъжност и ВСС е образувал дисциплинарно производство. Общият брой на съдебните служители е 8. Разпределението на преписките и делата се извършва по електронен път при спазване на принципа на случайността.
През периода прокурорите са работили общо по 794 преписки и са наблюдавали 1246 досъдебни производства, от които 1101 са били решени. В Районен съд Велинград са внесени 198 прокурорски актове за 212 престъпления срещу 227 лица. Прокурорите са участвали в 349 съдебни заседания. РП Велинград е привела в изпълнение наложени наказания срещу 160 лица.
Според показателя, отчитащ средната натовареност на прокурорите в страната - прокурорски актове и участия в съдебни заседания - 2857 или средно 902.4 на прокурор и средната натовареност на един прокурор в прокуратурата - 1687.9, РП Велинград се нарежда сред най-натоварените в апелативния район.
Друг важен показател за ефективността на работата на прокуратурата са постановените оправдателни присъди по внесени прокурорски актове, които за отчетния период са 5, което в процентно отношение е 2,5% от внесените в съда актове. Върнатите от съда дела са 3, или 1.5 от общо внесените актове. По тези два показатели е налице подобрение в сравнение с предходни години, което се дължи на добрата организация на работа.
Основните състави на престъпления, по които е работила РП Велинград през 2012 г., са свързани с посегателства срещу собствеността и личността на гражданите, транспорта, срещу стопанството, посегателства срещу горския фонд. Запазена е и положителната тенденция в работата на прокуратурата, свързана с наблюдаването и приключването на голям брой незабавни производства, разследването по които е приключило в рамките на 3 дни, както и бързи производства, при които разследването в по-голямата си част е приключило в 7 дневен срок - общо 138 бр. Във връзка с дейността на прокуратурата по надзора за законност за защита на обществения интерес и правата на гражданите е била извършена проверка на 651 бр. различни административни актове. Отчетените добри резултати се дължат както на добрата работа на прокурорите и съдебните служители, така и на традиционно доброто взаимодействие с Районен съд и РУП на МВР Велинград.
РП - Велинград и през настоящата 2013 г. продължава да изпълнява дейността си, съгласно своите правомощия, залегнали в Конституцията на Република България, в защита на интересите на страната и гражданите.
РП - Велинград

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8279