Инвалидите: “Нищо за нас без самите нас”
Дата: Tuesday, April 23 @ 09:05:03 UTC
Topic:


На 18.04.2013 г. в голямата заседателна зала на общината се проведе отчетно събрание на велинградския клуб на пенсионера “Зорница”. Дневният ред включваше отчет на Управителния съвет (УС), отчет на Контролно-ревизионната комисия (КРК) , както и избор на председател на КРК. Гости на събранието бяха кметът на общината Иван Лебанов, председателят на Общинския съвет Дияна Кехайова и Георги Янчев. Гостите поздравиха участниците и изразиха готовността си да помагат с каквото е необходимо на хората с увреждания.


Председателят на УС на клуб “Зорница” Катя Славова запозна подробно присъстващите с разнообразната дейност на организацията и проблемите, които стоят пред инвалидите. Беше изразена благодарност към гостите на събранието и представляваните от тях институции, както и на общинската Дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) за бързата реакция и отзивчивостта при решаване проблемите на хората с увреждания. Не бяха спестени и някои техни нерешени проблеми, нужди и желания.
Странно е защо в хубавия парк “Двореца” са направени прекалено стръмни рампи за инвалидни колички, които на практика ги прави неизползваеми, а пред входа на ДСП и на централната поща изобщо няма такива рампи за лесен достъп. Сериозен проблем е и снабдяването с дърва за огрев, което се забавя прекалено дълго, защото в ДГС “Алабак” се представят списъци на нуждаещите се още през април, а доставката става едва през октомври, а понякога и по-късно. Все още не е решен и проблемът с осигуряване на достатъчен брой лични асистенти и домашни помощници. Хората с увреждания заявиха своето основателно изискване към общинското ръководство да се спазва принципа на инвалидите “Нищо за нас без самите нас”.
По повод исканията кметът Лебанов заяви, че до няколко дни или най-късно до края на април ще съдейства да се намери нужния за дейността на клуба акордеон, ще се назначи човек, посочен от клуба, за художествен ръководител на певческата група и ще се осигури транспорт за нуждите на хората с увреждания. Тези обещания бяха посрещнати с ръкопляскания и задоволство от присъстващите, които заключиха, че така се решават почти всички техни проблеми.
В разискванията след отчета на УС бяха поставени въпроси за ползване на две от баните във Велинград. В Сярна баня няма парапет за хващане с ръце, а банята в кв. Чепино е неизползваема за хората с увреждания заради трудност с придвижването до там. Беше предложено да се възстанови пешеходният мост, който улесняваше преминаването от последната спирка до входа на банята.
Предстоящпте задачи и насоки в дейността на клуб “Зорница” бяха представени от Величко Ачев, зам.-председател на УС, след което беше направен отчетът на КРК за приходите и разходите. Събранието завърши с избор на председател на тази комисия, като за длъжността бе избрана Светла Бангова.
Георги Дишлянов

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8285