Венко Бозев ще води ловците и риболовците още 4 години
Дата: Tuesday, April 30 @ 08:04:17 UTC
Topic:


На 27 април 2013 г. в ресторант “Хъшовете” се проведе общо отчетно-изборно събрание на ловно-рибарското сдружение, обхващащо 11 ловни дружини от общините Велинград и Ракитово. От делегираните 60 представители mрисъстваха 53, което позволи събранието да се състои и да взема решения. Преди същинската част, със ставане на крака и едноминутно мълчание, бе почетена паметта на починалите членове на сдружението. Гости на събитието бяха кметът Иван Лебанов, кандидатът за народен представител Георги Янчев, гл. счетоводител на общината Филип Ангелов, инж. Гаврил Рангелов от Държавната агенция по горите в Пазарджик и ветеранът Иван Янаков, бивш председател на ловно-рибарското дружество.


Дългият дневен ред, състощ се от 10 точки, започна с отчетен доклад на председателя Инж. Венко Бозев. Оказа се, че тази година е юбилейна за сдружението, защото ще се навършат 115 г. от организираното ловно движение в Чепинския край. На 17.09.1898 г., в тогавашното село Лъджене 16 ловци-ентусиасти създават ловно дружество “Сокол”, което е предшественик на сегашното сдружение.
В своя доклад В. Бозев предложи отчет за два периода от дейността - за времето на мандата от 2009 до 2913 г. и за последната година. В различни направления е протичала работата на организираните ловци и рибари, но основното е грижата за природата, създаване на условия за запазване и увеличаване броя на едрия и дребен дивеч, контрол на хищниците и всички ловно-стопански мероприятия, които са задължителни за определени периоди от годината. Постигнати са много добри резултати при разселването на дивеча и зарибяването на реки и язовири, но все още има пропуски в организацията на подвижната охрана и стражата за опазване на дивеча и дивечовите ниви. Наблюдава се тревожна тенденция за намаляване броя на ловците и рибарите, които поддържат членството си, редовно плащат членския си внос и участват в дейността на ловните дружинки и в ловните излети. Друг проблем е разрастването на бракониерството и използването на нерегламентирани капани.
В отчета на Контролно-ревизионната комисия (КРК) нейният председател Георги Гуцев представи финансовото състояние на сдружението, както и данни за получените приходи и направените разходи. 2012 г. е приключила с печалба в размер на 431 лв, а в банковата сметка има малко над 37 000 лв.
След прочитане на проекта за решения през следващия период и представянето на проекта за бюджет, делегатите получиха възможност за разисквания по различни проблеми. Ловната дружинка от Драгиново постави основния за нея проблем - липсата на ловни полета в техния район, което ги принуждава да ловуват на “Стража”. Средствата за гориво се оказват недостатъчни за изпълняване дейността на някои дружинки за охрана на районите и за за подхранване.
След приключване на разискванията делегатите приеха отчетите и проектите и пристъпиха към изборите на Управителен съвет (УС), КРК, техни председатели и делегати за Общото събрание на съюза в София. Комисиято по изборите предложи УС да се състои от 19 членове, което беше прието без разисквания. За председател бе предложен отново инж. Венко Бозев , който бе избран единодушно за още един мандат до 2017 г. Делово и без колебания бе избрана и КРК в тричленен състав с председател Георги Гуцев. Неофициалната част на събранието завърши с дружески обяд и пожелания за много слука по време на лов и риболов.
Георги Дишлянов

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8296