Актуален брой

Договори Парламентарни избори 2021Предишен брой
Tuesday, June 15
· Среща за логистиката на изборите и ваксините
· Време е вече да мислим
· МЗ включи общинската болница в проект за евросредства
· Катастрофа отне живота на 45-годишна жена
· КРИМИ ХРОНИКА 15.06.2021
· Делегация от ОАЕ посети Сърница
· Искаме да запалим хората не да чистят, а да пазят чистота
· Малки обяви: 15.06.2021
· За осми път „Красив роман е любовта“
· Дорково отново кани на фолклорен фестивал
· Награди за дамите от „Велина“
· Злато и признание в Хисаря
· Поредица от изяви и награди за ОДК
· Силен турнир за велинградските плувци
· ФК „Чепинец“ съществува, но не се развива

Търсене в архивитеЗА КОНТАКТИ
email: tempovelingrad@abv.bg
тел. 0885 22 40 04
тел. 0882298008

ПРОДАВА СЕ

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

Парламентарни избори 07.2021Цени за реклама

Липсва поглед и политика на общината за зелените площи
Публикувано 2021-06-08 08:31:31 от Темпо


Уважаеми госпожи и господа
, С настоящото становище заявяваме своята позиция по публикувания на 13.05.2021 г. проект за изменение на ОУП на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им, като заявяваме правото си на позиция като граждани на Република България с оглед чл. 55. от Конституцията на страната.


Възразяваме срещу предвиденото изменение на ОУП на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им, в частта засягаща ПИ с идентификатори: 10450.503.1378; 10450.503.1377; 10450.503.1376; 10450.503.1207. Същите попадат изцяло в урбанизираната територия на гр. Велинград и съгласно действащия ОУП, тази територия е предвидена като устройствена зона „Оз“. По действащия застроителен и регулационен план, тази територия има предназначение за „озеленяване“. По смисълът на чл. 61. ЗУТ, терена - заключен между улиците „8-ми Март“, „Шипка“ и бул. „Съединение“ в гр. Велинград, представлява озеленена площ за широко обществено ползване.
Не е налице нито една от хипотезите на чл. 134. ЗУТ, които допускат изменение на влязъл в сила ОУП. Посоченото правно основание в заданието за изменение на ОУП – „…поради настъпили промени в обществено-икономическите и устройствени условия…“, е формално и недоказано - не е подкрепено с факти, които го обосновават, защото:
1. Не е налице нито изменение на съществуващата, нито нова Конституция на Република България;
2. Не са налице и обществено-икономически условия различни от тези съществували по времето, когато е одобрен действащия ОУП на гр. Велинград. Посочените по-горе ПИ, и по предходните планове (от 1966 г. до 1983) на гр. Велинград, са попадали в терен с предназначение за „озеленяване“. Видно е, че общественото мероприятие, за което на времето терените са били отчуждени, е реализирано – изпълнена е градинка с алеи, трайна дървесна растителност, детска площадка, елементи на парково обзавеждане, макар същите да не са поддържани от стопанина си в лицето на Община Велинград (по всяка вероятност - умишлено);
3. Независимо, че по реституционните закони, част от тази територия е била реституирана, нейното предназначение се е запазило и до днес. Съгласно нормата на чл. 62а (1) ЗУТ, „не може да се променя предназначението на съществуващите озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове“;
4. Логично възниква въпросът, във връзка с чл. 65. (5) ЗУТ – защо Кмета на община Велинград не е упражнил дадените му от Закона правомощия и не е предприел съответни действия за отчуждаване на въпросните поземлени имоти?!
5. Както е посочено и в обяснителната записка към действащия ОУП на гр. Велинград – по данни на Общинска администрация – Велинград, площта на съществуващите зелени площи в гр. Велинград е общо 17.73 ха, при норматив от 12 кв. м на жител, в нормите е кв. Лъджене, недостигът за кв. Каменица е 9.3 ха, за кв. Чепино – 3.7 ха, което означава, че в кварталите Каменица и Чепино е необходимо изграждане на озеленени площи за широко обществено ползване! В същата записка е посочено, че основни проблеми са неефективната зелена система, неравномерното разположение на зелените площи по квартали, площта, функционалния характер и обезпеченост с нормативните квадратни метри на жител;
6. Като цяло за гр. Велинград, може да се направи извода, че е налице лоша планираност на зелената система и липса на замисъл за създаване на ефективна такава по всички необходими за това нормативи! Липсва поглед и политика на общината за необходимостта от зелените площи и развитието им както и осигуряване на достатъчно средства за това;
7. С население от 23 444 души по постоянен и настоящ адрес (данни към 15 март, 2016 г.) и нормативно определени 12 кв. м на жител озеленена площ, за гр. Велинград е необходима озеленена площ за широко обществено ползване в порядъка на около 28 ха. Сега съществуващата озеленена площ в гр. Велинград (по данни на общинска администрация), е по-малко с около 10,3 ха от нормативно необходимата. В ОУП, за гр. Велинград, като база за прогнозно население към 2035 г. е приет „реалистичния вариант“, който определя общо население от 31 700 души, за което по действащите норми се изисква осигуряване на около 38 ха зелени площи за широко обществено използване;
8. Относно площите за озеленяване в гр. Велинград - представените данни като „съществуващо положени“ в „Баланс на територията“ към Правила и нормативи за прилагане на действащия ОУП на гр. Велинград и с. Драгиново, не съответстват на данните от общинска администрация, като разликата е повече от два пъти в полза на представеното в „Баланс на територията“. Поради това, изразяваме съмнение относно посочените в „Баланс на територията“ площи за озеленяване – съществуващи и предвиждани с влезлия в сила ОУП;
9. Освен всичко до тук, в представеният проект за изменение на влязъл в сила ОУП на гр. Велинград и с. Драгиново, не са посочени територии, с които евентуално би се компенсирала площта на зелената площ, чието предназначение се променя;
10. В действащият ОУП на гр. Велинград и с. Драгиново, в новите строителни граници, неоправдано е включена държавна гора – около 50 ха, с която озеленената площ за широко обществено ползване да се донатъкми до необходимата нормативна площ;
11. Несериозно е да се вярва, че община, която не може да осигури средства за отчуждаване на около 5,6 дка съществуваща озеленена площ в рамките на урбанизираната територия на града, ще намери такива, с които да благоустрои 50 ха държавна горска площ, до която не е налична никаква техническа инфраструктура;
12. Не на последно място би трябвало да се отчете и факта, че с Постановление на Министерския съвет на НРБ № 549 от 1950 година, гр. Велинград е обявен за балнеологичен курорт с национално значение, а от 1981 г. и с международно такова. Във връзка с това, разпоредбата на чл. 127. (10) ЗУТ, изисква ОУП за селищни образувания с национално значение да се одобряват със заповед на министъра на МРРБ след съгласуване и приемане от Национален ЕСУТ. ОУП на гр. Велинград, като национален курорт, не е одобрен от компетентния по ЗУТ орган;
13. Категорично възразяваме срещу предлаганото от проекта за изменение на ОУП ново застрояване на над 5,6 декара при условие, че се отчитат в действащия ОУП на гр. Велинград повече от 12% дял на необитаемите жилища в града.
Уважаеми госпожи и господа,
Предвид горното, настояваме да се изключи тази част от Проекта за изменение на влезлия в сила ОУП на гр. Велинград и с. Драгиново, която касае ПИ с идентификатори: 10450.503.1378; 10450.503.1377; 10450.503.1376; 10450.503. 1207, като считаме за целесъобразно да се запази строгия ограничителен режим относно застрояване на съществуващи зелени площи, възприет от ЗУТ.
ИК „Да поработим за Велинград“Tuesday, June 22
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 22.06.2021
· Опасни детски и спортни площадки!
· ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЗА 46. НАРОДНО СЪБРАНИЕ
· Тази година ремонтират 8 улици във Велинград
· Общината ще плаща дългове с имоти?
· РЗИ призовава участниците в изборния процес да се имунизират
· ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЗА 46. НАРОДНО СЪБРАНИЕ
· КРИМИ ХРОНИКА 22.06.2021
· ДГС „Алабак“ постави кошчета за отпадъци в горите
· С общи усилия бе почистена Мечкина река
· Малки обяви: 22.06.2021
· За първи път Велинград посреща фестивал на документалното кино
· Успешно завършване на учебната година
· С благодарност от СБУ
· Звуци на гайди огласят Чепино
· Как да дишаме по-чист въздух
· ФК „Чепинец“ на детски турнир в Костенец
· Отборът на Драгиново спечели турнира „Велинград‘2021“
Tuesday, June 15
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 15.06.2021
· Избираме между 22 листи с 217 кандидати за депутати
 
Всичко за велинград