Актуален брой

Предишен брой
В момента този блок е без съдържание.

Търсене в архивитеЗА КОНТАКТИ
email: tempovelingrad@abv.bg
тел. 0885 22 40 04
тел. 0882298008

ПРОДАВА СЕ

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

Цени за реклама

Търгове: ПРОЕКТ “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Публикувано: темпо на Thursday, June 09 @ 19:24:09 UTC (1797 прочити)
Бизнес
ПРОЕКТ “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
управляван от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Програмата на ООН за развитие и изпълняван от 88 общини ОБЯВЯВА КОНКУРС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
За изпълнение на строителни и монтажни работи по одобрен проект за обект:
SP 302 Читалище “Отец Паисий” - Велинград Конкурсни документи могат да бъдат закупени от 03.06.2005 до 10.06.2005 г. от 9.00 до 17.00 часа на адрес: Велинград, Общинска администрация, ул. “Хан Аспарух” № 35, партер - деловодство. Цена на конкурсните документи - 80.00 лева. Краен срок за приемане на офертите е до 12.00 часа на 13.06.2005 на адрес:
ОбА Велинград, ул. “Хан Аспарух” № 35, партер - деловодство.
Предложенията ще бъдат отворени в 13.00 часа на 13.06.2005 на адрес:
Велинград, ул. “Хан Аспарух” № 35, ет. 2, “Малка зала”.
Всички участници са поканени да присъстват на отварянето на пликовете с офертите. За допълнителни разяснения по конкурсните изисквания всички участници се поканват на среща, която ще се състои от 14.00 часа на 07.06.2005 г. в гр. Велинград, ул. “Хан Аспарух” № 35, ет. 2, “Малка зала” на ОбА Велинград.
За допълнителна информация:
Проект “Красива България” РЗИП - Благоевград, тел. 073/88 70 08, 88 67 99 Адрес: Благоевград, ул. “Иван Михайлов” № 58, партер
Общинска администрация Велинград, ул. “Хан Аспарух” № 35, тел. 0359/52 115
(Прочети повече... | Точки: 0)

Търгове: ПОКАНА
Публикувано: Темпо на Wednesday, May 01 @ 12:47:39 UTC (1675 прочити)
Обяви
за участие в предварителен подбор на кандидати за ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез ограничена процедура за доставка на
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Общинска администрация град Ракитово, област Пазарджик, ул. “Иван Клинчаров” 57, тел. 03542/3423, 3460, на основание чл. 47, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и Решение № 2:
1. Възложителят отправя покана за участие в ограничена процедура - “Доставка на хранителни продукти”.
2. Всеки заинтересован кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор.
3. Заявлението за участие трябва да съдържа:
- документ за регистрация на кандидата
- доказателство за търговска репутация на кандидата
- копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година с изключение на новорегистрираните и кандидатите, упражняващи свободна професия
- доказателства за техническата възможност за изпълнение на обществената поръчка
- удостоверения от съответните компетентни органи относно отсъствието на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5
- дeкларация, че са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6.
4. Когато кандидат за участие в предварителния подбор е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 3 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
5. Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
6. При приемане на заявлението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
7. Мястото за подаване на заявление за участие в ограничената процедура е Общинска администрация, ет. 1 - “Деловодство”.
8. Срокът за подаване на заявленията - 14. 05. 2002 година.
9. Критерии за подбор на кандидатите:
Комплексна оценка:
Всяко предложение от кандидат трябва да съдържа упоменатите условия в чл. 27 (1) и точките, записани в тази алинея.
* Спазени срокове по ЗОП при подаване на заявлението за предварителен подбор и участие в ограничена процедура.
* Внесена парична гаранция след определяне на участниците и отправена покана за участие в ограничена процедура.
* Преференции и съвместни дейности с общината, предложени от доставчика.
* Икономически най-изгодната офертна цена и разсрочено плащане при доставката.
* Други допълнителни примамливи за общината предложения от страна на доставчика като мероприятия, свързани с опазване на околната среда, безработицата.
Кмет на Община Ракитово: Г. Михайлов

(Прочети повече... | Точки: 0)

Търгове: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Публикувано: Темпо на Monday, April 08 @ 12:50:27 UTC (10972 прочити)
Обяви
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 313/04.04.2002 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 10 и чл. 12 и във връзка с чл. 34 и чл. 35 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, с настоящето
ОТКРИВАМ:
Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на четири броя леки автомобили за нуждите на Община Велинград, функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка - доставка на четири броя леки автомобили за нуждите на Община Велинград, функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, на стойност до 20 000 лева, както слева: задължителни изисквания към автомобилите е да бъдат както следва - 1. Фолсваген Пасат (комби), 1.8 кубика, 66 kw, година на производство не по-рано от 1992 г., пробег не по-голям от 120 000 км; Ланча Дедра, 1.6 кубика, 65 kw, година на производство не по-рано от 1991 г., пробег не по-голям от 80 000 км; Форд Фиеста 1.4 кубика, 53 kw, година на производство не по-рано от 1991 г., пробег не по-голям от 110 000 км; Опел кадет (комби) 1.4 кубика, 55 kw, година на производство не по-рано от 1990 г.
2. Вид на процедурата - ограничен конкурс.
3. Срок и място на изпълнение на поръчката - доставката на леките автомобили да се извърши до тридесет дни след сключването на договора с изпълнителя на поръчката в търговския обект на изпълнителя.
4. Квалификационни изисквания към кандидатите - да имат поне една година опит при извършване на подобен вид поръчки. Кандидат за изпълнение на обществената поръчка може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, които отговарят на условията по чл. 23 и чл. 24 от ЗОП. Кандидатът, който ще бъде определен за изпълнител на договора за възлагане на обществената поръчка, трябва да е регистриран като търговец по смисъла на Търговския закон.
5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - кандидатите да имат за предмет на дейност търговия с нови и употребявани автомобили.
6. Изисквания за качество - леките автомобили да отговарят на техническите характеристики, зададени от възложителя.
7. Начин за образуване на предлаганата цена, включително и за плащане - в съответствие с документацията цената да е в български лева и да включва всички разходи до търговския обект на Изпълнителя, включително и ДДС. Плащанията се извършват по банков път срещу представена фактура в счетоводството на общината, не по-рано от един месец след извършване на доставката.
8. Срок на валидност на предложенията - тридесет дни от датата за отваряне на предложенията.
9. Вид и размер на гаранцията за участие в откритата процедура - парична сума в размер на 200.00 (двеста) лева, внесени в касата на Общината.
10. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: най-ниската предложена цена на автомобилите.
11. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - Община град Велинград, бул. “Хан Аспарух” 35, 23.04.2002 г., 11.00 часа, малка заседателна зала, ет. II.
12. Място и срок за получаване на документацията за участие - Община Велинград, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в “Деловодство” срещу 20.00 лева, платени в касата на Общината, ет. III, ст. - 43 до 19.04.2002 г.
13. Място и срок за подаване на документацията за участие - Община град велинград, всекВ работен ден от 9.00 до 17.30 часа, в “Деловодство”, в запечатан непрозрачен плик в срок до 22.04.2002 г., включително.
Да се изготви покана за участие в ограничения конкурс по реда на чл. 34 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки до следните фирми:
1. ЕТ “В-АУТО - ВАЛЕРИ ЦЕКОВ” - гр. София, жк Младост 1, бл. 48, вх. А, ет. 3, ап. 5. 2. ЕООД “РЕКО-КАР-ХРИСТОВ” - гр. София, жк Обеля, бл. 261, А-2
3. ЕТ “СТЕНЛИ 98” - гр. София, жк Овча купел, бл. 414, вх. Д, ап. 11 4. ЕТ “РУМИ-БОЙКО ЙОРДАНОВ” - гр. София, жк Разсадника, бл. 20 Б, вх. Б, ап. 30
5. ООД “ПАРК АУТО” - гр. София, жк Бъкстон, бл. 41, ап. 18.
Поканата за участие да се изпрати и до Агенцията за малки и средни предприятия, както и да се публикува в един местен вестник и да се огласи по подходящ начин и в други средства за масова информация. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.
Кмет на Община Велинград: д-р Цветан Дафов

(Прочети повече... | Точки: 0)

Търгове: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД
Публикувано: Темпо на Sunday, March 31 @ 20:27:27 UTC (1830 прочити)
Бизнес
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД
РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИШКА
ЗАПОВЕД № РД-25-111

гр. Ракитово, 28 март 2002 година На основание чл. 70 ал. 1 от НРПСУРОИ и във връзка с решение № 203/2001 година на Общински съвет Ракитово,
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС: по документи за продажба на: УПИ с - I - Минерален плаж съгласно ПУП с площ 3200 кв.м. в местността “Паповица” в землището на с. Костандово. Конкурсът е с тайно наддаване за цена. Началната пазарна цена за имота е 6300 лева.
Плащането се извършва по банков път в срока, посочен по чл. 80 от Наредбата. Специално условие по конкурса, произтичащо от Решение - 203/02 г., е запазване предназначението на УПИ - I - Минерален плаж за минерален плаж. Имотът УПИ - I - Минерален плаж е обременен с права на собственост върху купени сгради.
Кандидатите трябва да представят бизнес-планове за бъдеща дейност, свързана с ползването на имота.
Конкурсът е неприсъствен и ще се проведе на 18 април 2002 година от 12.30 часа в залата на Общината. Размерът на депозита за участие в конкурса е 10% от обявената начална тръжна цена за имота.
Утвърждавам тръжна документация и определям цена на тръжните документи - 100 лева.
Оглед на имотите се извършва три дни преди провеждане на конкурса. Определям краен срок за приемане заявление за участие и конкурсни документи най-късно до 11.00 часа в деня на търга в стая 211.
За справки: тел. 20 28. Кмет: Г. Михайлов
(Прочети повече... | Точки: 0)

Търгове: Общинска администрация град Ракитово
Публикувано: Темпо на Tuesday, December 04 @ 00:32:57 UTC (2018 прочити)
Бизнес
ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
Общинска администрация град Ракитово
област Пазарджик,
ул. “Иван Клинчаров” 58, тел.: 03542/3423, 3460, на основание чл. 34, ал. 6 и 7 от Закона за обществените поръчки и Решение - 2:
1. Възложителят отправя покана за участие в ограничена процедура за доставка на дизелово гориво
. 2. Всеки заинтересован кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор:
3. Заявлението за участие трябва да съдържа:
- документ за регистрация на кандидата
- доказателства за търговската репутация на кандидата
- копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година, с изключение на новорегистрираните и кандидатите, упражняващи свободна професия
- доказателства за техническата
възможност за изпълнение на обществената поръчка
- удостоверения от съответните компетентни органи относно отсъствието на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5. - декларация, че са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6.
4. Когато кандидат за участие в предварителния подбор е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 3 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
5. Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
6. При приемане на заявлението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
7. Мястото за подаване на заявление за участие в ограничената процедура е Общинска администрация, ет. 1, Деловодство.
8. Срокът за подаване на заявленията е 10 декември 2001 година.
9. Критерии за подбор на кандидатите: Комплексна оценка:
Всяко предложение от кандидат трябва да съдържа упоменатите условия в чл. 27 (1) и точките, записани в тази алинея. * Спазени срокове по ЗОП при подаване на заявлението за предварителен подбор и участие в ограничена процедура. * Внесена парична гаранция след определяне на участниците и отправена покана за участие в ограничената процедура.
* Преференции и съвместни дейности с общината, предложени от доставчика.
Икономически най-изгодната офертна цена и разсрочено плащане при доставката, 50% от стойността на доставката до 31.12.2001 г. да се изплати след 01.01.2002 г. поради финансова затрудненост на общината.
*Други допълнителни примамливи за общината предложения от страна на доставчика като мероприятия, свързани с опазване на околната среда, безработицата.
Кмет на община Ракитово: Г. Михайлов
(Прочети повече... | Точки: 0)

Търгове: Търгове гр. Ракитово
Публикувано: Темпо на Monday, November 26 @ 20:37:59 UTC (3124 прочити)
Обяви
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ЗАПОВЕД № РД-25-393 гр. Ракитово, 22 ноември 2001 година
На основание чл. 35 ал. 2 от ЗОС, чл. 36 ал. 1, чл. 70 ал. 1 от НРПСУРОИ и Решения № 183/27.09.2001 г. и № 180/27.09.2001 г. на Общински съвет Ракитово,
ОБЯВЯВАМ ТЪРГ:
с тайно наддаване за:
I. Продажба на Лекотоварен автомобил УАЗ 452 с рег. № Пз 30 58, с начална пазарна цена 700 лева, находящ се в град Ракитово. II. Отстъпване право на строеж върху строително петно № 3, находящо се в УПИ - III-Търговия в кв. 51 по плана на град Ракитово за строеж на нискоетажна сграда със застроена площ от 30 кв.м. и начална цена 350 лв. за извършване на дейности в областта на търговията и услугите. Търгът ще се проведе на 13 декември 2001 година от 12.00 часа по т. I и от 12.30 часа по т. II в залата на Община Ракитово. Желаещите да участват в търга е необходимо да подадат заявление за участие в деловодството на Общината с прикрепен документ за внесен депозит в размер на 10% от началната тръжна цена. Търгът ще бъде присъствен. Дни за оглед: всеки работен ден. Телефон за справки: 20-28, гр. Ракитово. Кмет: Г. Михайлов
(Прочети повече... | Точки: 0)

Търгове: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД РАКИТОВО,
Публикувано: Темпо на Monday, November 05 @ 18:08:26 UTC (2135 прочити)
Обяви
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИШКА ЗАПОВЕД - РД-25-367
гр. Ракитово, 1 ноември 2001 година На основание чл. 35 (1) от ЗОС, чл. 21 ал. 1 т. 1, чл. 26 ал. 1 и чл. 78 ал. 2 от НРПСУРОИ и във връзка с Решение - 123/2001 година на Общински съвет Ракитово,
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:
по документи за продажба на земеделска земя, както следва: * земеделска земя, представляваща имот с - 100013, с площ 1.00 дка, находяща се в местност “Дъното” с АОС - 254/01 г. и начална цена 2880 лв/дка. Кандидатите следва да представят бизнес-планове за бъдеща дейност, свързана с ползването на имотите. Конкурсът е неприсъствен и ще се проведе на 22 ноември 2001 година от 14.00 часа в залата на Общината. Желаещите да участват в конкурса е необходимо да подадат заявление за участие и конкурсни документи най-късно до 12.00 часа в деня на търга, да представят документ за внесен депозит в размер на 10% от обявената начална цена и закупят тръжни документи в стая 211. За справки: тел. 20-28.
Кмет: Георги Михайлов
(Прочети повече... | Точки: 0)

Търгове: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД РАКИТОВО
Публикувано: Темпо на Wednesday, October 24 @ 19:20:53 UTC (2507 прочити)
Бизнес
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ЗАПОВЕД РД-25-352 гр. Ракитово, 17 октомври 2001 година На основание чл. 36 ал. 1, чл. 78 ал. 2 от НРПСУРОИ и Решения - 145 и 148 от 07.06.2001 година на Общински съвет Ракитово, ОБЯВЯВАМ ТЪРГ: с тайно наддаване за продажба на: I. Лекотоварен автомобил NISA 512 S с начална пазарна цена 1100 лева, находящ се в град Ракитово. II. Дървени бараки тип “Пиринка”, находящи се в парцел II-Училище кв. 54 гр. Ракитово - ул. “Братя Кръстини”: Барака - 1 с начална пазарна цена 648 лева и Барака - 2 с начална пазарна цена 560 лева. Търгът ще се проведе на 8 ноември 2001 година от 14.00 часа в залата на Община Ракитово. При неявяване на кандидати по т. I повторен търг ще се проведе на 16 ноември 2001 година от 14.00 часа на същото място при условията на чл. 78 ал. 2 от НРПСУРОИ. Желаещите да участват в търга е необходимо да подадат заявление за участие в деловодството на Общината с прикрепен документ за внесен депозит в размер на 10% от началната тръжна цена. Търгът ще бъде присъствен. Дни за оглед: всеки работен ден. Телефон за справки: 20-28, гр. Ракитово. Кмет: Георги Михайлов
(Прочети повече... | Точки: 0)

Всичко за велинград