Какво се случи във ВАС
Дата: Wednesday, October 20 @ 08:21:40 UTC
Topic: Обектив


АДВОКАТИТЕ на ФИДЕЛ БЕЕВ:
"Има кампания да се отстрани Беев"
Д. Левиев: Молим да се отмени решението на ОИК и ПОС. Становището на ПОС, че срокът г-н Беев да се освободи като управител следва да тече не от 17.02., а от датата на встъпване в длъжност 28.01. не е правилно. За Ф. Беев срокът започва да тече от 17. 02. 2004 г., когато окончателно изборът му за кмет е потвърден от ВАС. Много е важно дали този срок от 20 дни ще се приеме като изпуснат от Беев.
ПОС приема, че Ф. Беев си е запазил собствеността в СД “Братя Бееви”. Не може съдружник да се третира като управител на фирмата. Аз мога да имам акции от “Круп”, но това не е управленско участие. Собствеността в една фирма не означава управление и не трябва да се третира като търговска дейност. По делото няма доказателства за търговска дейност: нито едни подпис на Беев, откакто е станал кмет.
Три дни след последното решение на ВАС той е подал молби да го освободят от повечето фирми. Решението на СД “Братя Бееви” наистина е забавено, но от името на тази фирма Ф. Беев не е вършил търговска дейност.
ПОС трябваше да провери дали решението на ОИК - Велинград е взето от компетентен орган. Срещу един от членовете на ОИК има наказателно дело за поискан подкуп от г-н Беев, което опорочава неговото гласуване в ОИК. По този въпрос ПОС не се е произнесъл, въпреки че трябва да признаем, че и ние не сме го поставили.
Ат. Железчев: При фактурите със “Стройком” става въпрос за бизнесотношения между две юридически лица, едно от които може би е собственост на г-н Беев, но той не участва в управлението. Изпращането на делото от ПОС до ВАС става чак в края на септември - това забавяне потвърждава, че има кампания да се отстрани Беев или най-малкото да се забави връщането му тази длъжност. Г-н Беев не е тръгнал да извлича търговски дивиденти като кмет, защото е доказан бизнесмен, а не като някои безработни претенденти.

АДВОКАТИТЕ на ОИК - ВЕЛИНГРАД:
Съвместяването на длъжността кмет с търговска дейност е нарушение на закона
Ев. Божикова: Прави фрапиращо впечатление, че в пледоариите на адвокатите на г-н Беев се игнорират конкретните факти - нарушенията по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. Тезата, че г-н Беев следва да предприеме действия по освобождаването си като управител от 17.02.2004 г. противоречи на закона. Чл. 38, ал. 4 от ЗМСМА регламентира възникването на правомощията на кмета на общината от деня на полагането на клетвата. Безспорно бе установено, че г-н Беев е положил клетва на 28.01.2004 г. От тази дата се слага началото на един “разумен срок”, каквото понятие вече се установи в съдебната практика. Кой е “разумният срок”? След като Търговският закон вменява на търговеца така да организира делата си, че да заявява за вписване в регистъра на всяко новонастъпило обстоятелство в 7-дневен срок, то несъмнено г-н Беев е бил не само длъжен, но и обективно е могъл да стори това в посочения срок.
Един месец след встъпване в длъжност г-н Беев продължава в нарушение на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА да извършва търговска дейност и да бъде управител в търговски дружества, което е установено по безспорен начин: продължава да е управител на “Беев груп” ООД, изпълнителен директор на “Спорт Беев” АД, съдружник и управител на СД “Братя Бееви”. Очевидно е, че г-н Беев предприема мълниеносни действия за освобождаването му като управител от “Беев Груп” и изп. директор от “Спорт Беев” едва след 11 юни 2004 г. и несъмнено повлиян от решението на ОИК - Велинград, с което се предоставя възможност да се представят допълнителни доказателства пред комисията.
Към датата на решението на ОИК от 18 юни Фидел Беев продължава да е съдружник и управител в СД “Братя Бееви”. Искане за прекратяване участието му в дружеството като съдружник изобщо не е направено нито в хода на обжалването, нито в хода на съдебния процес. На 7 юли 2004 г. г-н Беев е прекратил само представителните си права в СД, но е останал съдружник с персонални права. А според тълкуването на ТЗ съдружникът в събирателното дружество е лице, осъществяващо търговска дейност.
Член 41, ал. 1 от ЗМСМА категорично изключва съвместяването на длъжността кмет с търговска дейност. Изискването е валидно за целия период на кметския мандат и е продиктувано от волята на законодателя да се изключи всяка потенциална възможност за конфикт на интреси и злоупотреба със служебни права. Представената пред съда справка безспорно установява, че от февруари от септември 2004 г. са извършени 24 търговски сделки между Община Велинград и СД “Братя Бееви”. Н. Симеонова: Решението на ОИК - Велинград е допустимо и законосъобразно, тъй като е спазено изискването да бъде взето с 2/3 мнозинство от присъстващите членове на комисията.

ПРОКУРАТУРАТА:
Решението за прекратяване на кметските правомощия на Ф. Беев е правилно
Прокурор Юрукова: Жалбата на Фидел Беев е неоснователна, решението на ОИК - Велинград и Пазарджишкия окръжен съд е правилно. Ф. Беев е встъпил в длъжността кмет на 28 януари 2004 г. и тови факт не е спорен. Установено бе, че към датата на решението на ОИК същият е съдружник в търговски дружества и управител и е извършвал търговска дейност. Действия по заличаване като управител е предприел много по-късно, дори след образуване на административното производство пред ОИК - Велинград. Едва на 7 юли 2004 г. е заличен като управител, но е запазил качеството си на съдружник в СД “Братя Бееви”. Видно от фактурите и справката е осъществявал търговска дейност по време на мандата си като кмет. Да се остави в сила решението на ПОС за предсрочно прекратяване на правомощията на Фидел Беев като кмет на Община Велинград.

ХРОНОЛОГИЯТА
28 януари: Фидел Беев полага клетва и встъпва в длъжността кмет на Община Велинград;
17 февруари: след 4-месечен съдебен спор ВАС обявява окончателно и неподлежащо на обжалване решение, че Ф. Беев е законно избран за кмет;
26 февруари: Красимир Беев подава пред Софийски окръжен съд заявление Ф. Беев да бъде освободен като управител на СД “Братя Бееви”. На 1 март съдът иска да бъдат представен изменен дружествен договор с нотариална заверка на подписите. Това не е направено и молбата не е придвижена.
11 и 12 юни: заседания на ОИК по сигнал на 11 граждани, че Ф. Беев нарушава чл. 41 от ЗМСМА, като по време на кметския си мандат продължава да е управител на фирми и да упражнява търговска дейност в СД “Братя Бееви” и “Беев и Беев” ООД, включително с общинската фирма “Стройком”;
14 юни: на основание заявления, подадени в Пазарджишкия съд от Ф. Беев на същата дата, той е заличен като управител на “Беев груп” и “Спорт Беев”;
18 юни: с квалифицирано мнозинство от 7 гласа “за”, 2 против и 1 въздържал се ОИК прекратява предсрочно правомощията на Фидел Беев като кмет за нарушение по чл. 41 от ЗМСМА. Г-н Беев обжалва решението пред ПОС;
7 юли: ПОС потвърждава решението на ОИК. Съдът решава, че търговската дейност с горива между общината, управлявана от Ф. Беев и общинската фирма “Стройком”, е сблъсък на обществения и личния интерес. Г-н Беев обжалва решението на ПОС пред ВАС;
14 октомври: тричленен състав на ВАС гледа жалбата на Ф. Беев срещу решенията на ОИК и ПОС.This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1058