Акценти от решението на ВАС:
Дата: Tuesday, October 26 @ 07:32:41 UTC
Topic: Местни избори 2003


* От доказателствата по делото е видно, че на заседанието на 18.06.2004год., когато е взето решението за прекратяване на правомошията на Фидел Беев като кмет на Община Велинград, ОИК-гр.Велинград е заседавала в състав - председател, зам. председател , секретар и 7бр.членове . По направеното искане за прекратяване на правомощията на кмета съставът на комисията е гласувал както следва : седем гласа “за”, два гласа “против” и един “въздържал се” . При така изложената фактическа обстановка следва да бъде прието, че по време на заседанието комисията е заседавала в законен състав , а решението е прието при спазване на законоустановения кворум - 2/3 от присъствуващите. Наведеният от Беев довод, че един от членовете на комисията му е поискал подкуп и неговото участие опорочава решението, е несъстоятелен . Твърдението за поискан подкуп не намира подкрепа в събраните по делото доказателства, а дори да се приеме, че по тази причина гласът на този член е невалиден, то и без неговото участие са изпълнени условията на чл.26,ал.3 и чл.34,ал.1 от ЗМИ по отношение на състава и кворума за решение.
* Съгласно чл.38,ал.4 от ЗМСМА пълномощията на кметовете на общини, кметовете на райони и кметства възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 . Настоящият състав на ВАС не споделя тезата на жалбоподателя, че следва да има т.н.”разумен срок”, в който дадено лице от момента на встъпването си на длъжност като кмет следва да преустанови извършването на търговска дейност или участието си като управител или член на надзорен, управителен и контролен съвет на търговски дружества .
* Съгласно чл.41,ал.1 от ЗМСМА кметовете на общини, райони и кметства, кметските наместници и заместник-кметовете на общини и на райони не могат да ръководят политически партии или техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им. Целта на разпоредбата е да предотврати всякакви възможности за злоупотреби с власт от страна на кметовете на общини, райони и кметства. Изискването е строго формално, валидно е за целия период на мандата и е продиктувано от волята на законодателя да изключи всяка потенциална възможност за конфликт на интереси и злоупотреба със служебни права.
* Дори и да се приеме тезата на Ф. Беев , че съществува т.н.”разумен срок”, в който кметът на община следва да преустанови извършването на дейности , включени в хипотезиса на чл.41,ал.1 от от ЗМСМА, то касаторът не е спазил същия . Видно от данните по делото,същият е предприел действия по заличаването му като управител в “Беев груп”-ЕООД и като изпълнителен директор на “Спорт Бееви”-АД едва на 14.06.2004год., след като е бил уведомен от ОИК-гр.Велинград за започнало производство за предсрочно прекратяване на кметските правомощия . Нещо повече, към датата на постановяване на решението на ОИК и на съдебното решение на Пазарджишкия окръжен съд, касаторът не е бил заличен като съдружник и управител на СД”Братя Бееви”-гр.Костенец. Видно от представените в настоящата инстанция писмени доказателства, едва с решение от 07.07.2004год. по ф.д. № 2704/93год. Софийският окръжен съд е заличил Фидел Беев като управител на събирателното дружество. Без всякакво значение е обстоятелството, кога е било подадено искането за заличаване и по какви причини то е било забавено.
* От доказателствата по делото се установява по несъмнен и безспорен начин , че към датата на полагане на клетва, т.е. към началния момент на възникване на мандата - 28.01.2004 год. Ф. Беев е имал участие като съдружник или управител в следните търговски дружества :
1. едноличен собственик на капитала и управител на “Беев груп”-ЕООД-гр.Велинград, като управител на същото е заличен с решение от 14.06.2004год. на Пазарджишкия окръжен съд , но и понастоящем продължава да е едноличен собственик на капитала ;
2. изпълнителен директор на “Спорт Бееви”-АД ; като такъв е заличен с решение на Пазарджишкия окръжен съд от 14.06.2004год. ;
3. съдружник и управител на “Братя Бееви”-ООД,заличен е като управител с решение от 26.02.2004год.,но продължава да е съдружник в дружеството ;
4. съдружник и управител на събирателно дружество “Братя Бееви”със седалище гр.Костенец, заличен като управител на дружеството с решение от 07.07.2004год., продължава да бъде съдружник в същото ;
5. управител на “Трансавто”-ЕООД, заличен като такъв на 27.02.2004год.; едноличен собственик на капитала на дружеството е СД”Братя Бееви”-гр.Костенец .
6. управител на “Чепино Автотранспорт”-ЕООД ; като такъв заличен на 26.02.2004год., собственик на капитала на дружеството е СД”Братя Бееви”-гр.Костенец .
7. съдружник и управител на “Беев и Беев”-ООД-гр.Велинград ; заличен като управител на 25.02.2004год., продължава да е съдружник в дружеството.
С тези си действия Фидел Беев е нарушил една от забраните по чл.41,ал.1 от ЗМСМА - да бъде управител на търговски дружества по времето на мандата си...
* Фидел Димитров Беев е допуснал нарушение и на втората забрана на чл.41,ал.1 от ЗМСМА - да не извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Фидел Димитров Беев продължава да бъде съдружник в събирателно дружество “Братя Бееви”-гр.Костенец, на което е бил и управител до 07.07.2004год., то следва да бъде прието, че същият е упражнявал търговска дейност чрез участието си като съдружник и управител на СД“Братя Бееви”-гр.Костенец . Същото дружеството е доставяло по време на мандата на Фидел Беев като кмет горива на общински училища и детски градини в гр.Велинград. За тези доставки е без значение обстоятелството, че те са извършвани в изпълнение на договор, сключен преди избиране на лицето за кмет . Въпросното събирателно дружество е едноличен собственик на капитала на “Трансавто”-ЕООД и “Чепино автотранспорт”-ЕООД ...и чрез тези две еднолични дружества жалбоподателят е извършвал търговска дейност по време на мандата си.
Водим от горното и на осн.чл.40,ал.1 от ЗВАС, Върховният административен съд ,трето отделение , РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕТО на Пазарджишкия окръжен съд от 06.07.2004год., постановено по адм.д. № 746/04год.
ОСЪЖДА Фидел Димитров Беев от гр.Велинград, ул.”Хр.Ясенов” № 27А да заплати на Общинска избирателна комисия-гр.Велинград разноски по делото в размер на 750/седемстотин и петдесет/лева .
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1068