Общината срещу мината: 4 вододайни зони са в площта на концесията
Дата: Tuesday, August 02 @ 12:15:30 UTC
Topic:


На 25 юли 2016 г. кметът на Община Велинград Костадин Коев внесе докладна записка до Общинския съвет. Чрез нея се искат незабавни решения във връзка с постъпил доклад от управителя на общинското дружество “ВКТВ” Йордан Нанов, който по разпореждане на кмета е извършил детайлно обследване и картографиране на обектите за водовземане от събирателна деривация “Бистрица”. Данните от проверката сочат, че: “...инвестиционните намерения на концесионера “Ресурс 1” АД застрашават пряко и непосредствено живота и здравето на жителите на град Велинград, защото добивната площ на планираната волфрамова мина напълно съвпада с основната вододайна зона, осигуряваща повече от две трети от водата за питейно-битови нужди на град Велинград”.

Според доклада специалисти на “ВКТВ” и геодезисти са обходили маршрут в зоната на водохващането на Събирателна деривация “Бистрица” и са установили, че в района има 4 водохващания (вододайни зони) от повърхностни води. Три от тях - на река Грънчарица, във Вазьово дере и Трълско дере попадат в концесионната територия на волфрамовата мина, а четвъртото - на Мала река е в непосредствена близост до концесионната територия. Водите от р. Грънчарица и Вазьово дере са включени в подземен тунел от циментови тръби, които минават през концесионната територия до събирателна шахта Дюкер. В същата шахта се влива и водопреносната мрежа на Мала река. На двете трасета през 150 метра има открити шахти, които през пролетно-есенния сезон служат за облекчаване напора на водата. Изготвени са геодезически карти, на които са нанесени четирите водохващания и техните трасета, от които е видно, че територията на основните водовземания, осигуряващи около 2/3 от питейната вода на Велинград и Драгиново, съвпада почти изцяло с определената концесионна площ на волфрамовата мина. “Това неизбежно ще доведе до пряко замърсяване на водата и реална заплаха за здравето на жителите на Велинград”, пише Йордан Нанов и допълва, че при замърсяване на водата на водохващане м. Чукура ще последва замърсяване на водохващанията Водев чарк и Лепеница или общо на 68.4% от питейната вода на града. При дъждове и снеготопене концентрацията на токсични вещества от отмиването на рудата ще расте, а има опасност и от еднократно “залпово” изливане на замърсена вода в р. Грънчарица, което бъдещата пречиствателна станция за рудни води да не може да поеме и преработи. Друга опасност е вероятността от прекъсване на пукнатините и жилите, по които постъпва водата в каптажите на водоизточниците Легуринец, Острец и Сухата лъка в резултат от взривните работи и тяхното пресъхване. При съвпадане на замърсяване на водата и пресъхване на тези водоизточници градът ще се лиши от дебит на питейна вода 249.6 л/сек, което е 75.43% от ползваната питейна вода. В по-тежък вариант може да бъде засегнато и водоснабдяването на Цветино, Абланица и Магерово, чиито водоизточници са на северната страна на същия хребет, където е рудното тяло. Като тревожен факт в доклада се сочи и липсата на изградени санитарно-охранителни зони на всички водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване в района. В тази връзка вече е започната процедура по учредяване на санитарно-охранителните зони, като документацията е внесена в Басейнова дирекция - Пловдив. След запознаване с доклада общинските съветници с пълно единодушие гласуваха декларация (пълния текст публикуваме отделно) за прекратяване на концесионна процедура за добив на волфрамсъдържащи руди от находище Грънчарица-Център. На кмета и председателя на Общинския съвет се възлага да запознаят с декларацията общинските ръководства от Западните Родопи и парламентарните групи в Народното събрание. Общинският съвет на Велинград призовава колегите си от общините в Западните Родопи да приподпишат декларацията и да обсъдят съвместни действия за спиране на концесионните процедури за добив на цветни метали в региона до синхронизиране на законодателството за миннодобивни дейности, управление на водите и опазване на околната среда.
На сесията София Ключкова от ИК “Да поработим за Велинград” поздрави кмета К. Коев и управителя на “ВКТВ” Й. Нанов за смелостта да кажат открито истината за проблемите с водата за Велинград, свързани с работата на мината. От името на гражданското сдружение “Бъдеще за Община Велинград” Ирина Масларова обяви, че изцяло подкрепят декларацията и ще я приподпишат.
Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11936