Общинският съвет настоява за прекратяване на концесията за волфрам
Дата: Tuesday, August 18 @ 09:09:57 UTC
Topic:


На извънредна сесия на 12 август 2020 г. Общински съвет – Велинград единодушно гласува Декларация за прекратяване на договора за предоставяне на концесия за добив на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица-Център“, подписан на 16 юли 2009 г. от министъра на икономиката и енергетиката и фирма „Ресурс-1“ АД.


Предложението за гласуване на декларацията е внесено на 31 юли от председателя на Общинския съвет Пламен Хаджиев, който на 29 юли декларира такава готовност по време на срещата, организирана от Гражданската инициатива „Запазване на община Велинград като екологично чист регион без рудодобив“. На 3 август в местния парламент е внесено и заявление от групата на ЗНС, с което също се иска отмяна на концесионния договор и приемане на декларация.
По време на сесията спор породиха финалните думи в декларацията (пълния текст публикуваме отделно). Съветникът от ГЕРБ Емил Моллов заяви, че подкрепя декларацията, но предлага да отпаднат думите „активно гражданско неподчинение“, защото Общинският съвет е законодателен орган и не може да отправя такъв призив. Нужни са дори още по-силни думи, трябва да сме безкомпромисни, опонира съветникът от ЗНС Александър Даскалов. Той бе подкрепен и от Екатерина Каферинова, която припомни дългата сага и ходене по мъките от 2008 г., събраната гражданска подписка, приетите десетки планове и стратегии, съдебните дела. Г-жа Каферинова бе категорична, че без активно гражданско неподчинение няма кой да ни чуе, че някой трябва да се стресне и не може да сме толкова толерантни, а концесионерите да са толкова напористи. Тя допълни, че текста на декларацията е обсъден на председателски съвет с участието на всички политически сили и предложи да не бъде променян. В същата посока бе и изказването на кмета Костадин Коев, който подкрепи предложения текст без поправки, за да е ясна позицията – твърдо против рудодобива. Той от своя страна припомни, че в предишния му мандат инициативата получи ясна политическа подкрепа (от Цветан Цветанов, тогава зам.-председател на ГЕРБ и председател на парламентарната група на партията – бел. ред.) От името на Инициативния комитет „Да поработим за Велинград“ София Ключкова каза на съветниците, че позицията ми е еднаква с позицията на гражданите и може декларацията да бъде и по-остра, защото хората ще я подкрепят. Тя съобщи, че вече са получили отговор от Министерския съвет по повод изпратената декларация от гражданския протест на 1 август. От МС отговарят, че по повод искането за прекратяване на концесионния договор изпращат искане за становище до 4 министерства, след което ще уведомят вносителите на декларацията.
Декларацията на Общински съвет – Велинград бе приета с явно гласуване и единодушно „за“ от всички присъстващи 24 съветници. Тя ще бъде изпратена до Министерския съвет, Президента на България и Председателя на Народното събрание заедно с протестна нота от жители на Велинград, входирана в местния парламент на 6 август 2020 г.
От 2009 г. насам всеки Общински съвет единодушно е декларирал позиция против концесията за волфрам и рудодобив на територията на община Велинград. Това прави позицията на общината пределно ясна, но решението изцяло зависи от Министерския съвет.
Елена Баева

ДЕКЛАРАЦИЯ
Ние, общинските съветници от Общински съвет – Велинград, потвърждавайки всички предходни решения и декларации на ОбС-Велинград за прекратяване на концесионната процедура за добив на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица – Център“ и недопускане на разработването и добиването на полезни изкопаеми, които застрашават живота и здравето на жителите на Община Велинград, оставаме с непроменена позиция – категорично ПРОТИВ развитието на рудодобива на територията най-значимия център за балнеолечение в България и СПА столица на Балканите – ВЕЛИНГРАД!
Концесионерът “Ресурс – 1”АД, гр. Пловдив не успя да ни убеди в добрите си намерения, че правата и законните интереси на жителите на Община Велинград, да живеят и работят в екологично чист район, без фактори, застрашаващи живота и здравето им, ще бъдат защитени! Община Велинград се гордее с чиста природа, наличие на много ендемични и застрашени от изчезване растителни и животински видове, огромно биологично разнообразие на българската флора и фауна, както и с успешното развитие на туризма като водещ отрасъл за района. Добивът на уранови руди в миналото все още носи непоправимите си последствия върху здравето на хората от общината. Велинград е балнеоложки курорт с национално и международно значение, където главен отрасъл е туризмът. Рудодобивната промишленост не е приоритет и насока за развитие на Община Велинград. Тя е в явно противоречие с категоричното становище на жителите на Община Велинград и на общинските органи, изрично заявено в Подписка с Вх.№144/23.02.2015г. (11 200 подписа), инициирана от ГИ ”Запазване на Община Велинград като екологично чист регион, без рудодобив” , Общински план за развитие на Община Велинград, Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Концепция за пространствено развитие на общината, Общ Устройствен план на Община Велинград, Стратегия за устойчиво развитие на туризма, както и всички други концептуални ключови програми и планове на Община Велинград. Тази концеция е в ущърб на Велинград, където туризмът остана единствения поминък!
Защитавайки правата, интересите и волята на населението на Община Велинград, настояваме Министерски съвет на Република България да разгледа настоящата декларация, като предложи на Министерство на енергетиката да прекрати подписания на 16.07.2009 г. договор с “Ресурс – 1” АД, гр. Пловдивза предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – волфрамсъдържащи руди от находище “Грънчарица център”!
Надяваме се, в духа на пряката демокрация и при спазване на законодателството на Република България, на Велинград да се даде шанс да се развива екологосъобразно, безопасно за живота и здравето на хората, социално отговорно и в хармония с всички европейски стандарти и разпоредби, където приоритет е опазването на околната среда и осигуряването на добро качество на живот за всички!
За да защитим човешките права на жителите и бъдещето на региона, които са явно нарушени и застрашени, ние и цялата велинградска общественост сме готови на справедлива, колективна форма на протест, изразяваща се в активно гражданско неподчинение!

Нов закон дава повече права на концесионерите
На 22 юли 2020 г. Народното събрание прие Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства. Законът не влезе в сила, тъй като президентът Румен Радев наложи вето на част от текстовете и те ще трябва да бъдат прегласувани от депутатите през септември.
Ето накратко три от новите разпоредби, които ще бъдат повторно обсъдени от Народното събрание. За Велинград темата е от голям обществен интерес във връзка с концесията за добив на волфрам в местността „Грънчарица-Център“.
1. Новият закон регламентира възможността кандидатът за предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване, или концесия за добив да доказва финансови, технически и професионални възможности да използва ресурсите на трето лице, като не се изисква третото лице да отговаря солидарно с кандидата.
2. Разширяват се правата, които концесията за добив предоставя на концесионера. Наред с придобиването на правото на собственост върху видовете добити подземни богатства, за които е предоставена концесията, правото на ползване върху минните отпадъци, правото да извършва всички необходими дейности, свързани с добива, концесионерът ще може да извършва разкривни дейности извън контура на находището в границите на предоставената концесионна площ с цел добив на подземни богатства от находището в дълбочина, както и да инициира или да кандидатства за одобрение на инвестиционно предложение по реда на Закона за опазване на околната среда. Според ветото на президента концесионерът получава разширени възможности да осъществява дейности извън очертанията на находището и да се намесва в околната среда и ландшафта, създавайки риск за живота и здравето на хората.
3. С приетия закон се допуска възможността срокът на концесията за добив, който е до 35 години, да бъде удължен по мотивирано искане на концесионера. Предвидено е, че общият срок на концесията не може да бъде по-дълъг от 50 години. В новосъздадената ал. 3 на чл. 36 е дадена възможност при определени условия и по мотивирано искане на концесионера, срокът на концесията да може да бъде удължен до 10 години след изтичането на общия срок.

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16248