Райфайзенбанк (България) ЕАД във Велинград:
Дата: Sunday, August 17 @ 00:12:51 UTC
Topic: Бизнес


Повече от месец във Велинград работи офис на Райфайзенбанк. Разговаряме с неговия управител г-н Детелин Димов.
- Г-н Димов, как се развива една европейска банка в България?
- Райфайзенбанк (България) ЕАД отчете отлични резултати за първото полугодие на 2003 г. Оперативната печалба на банката е 11.4 милиона лева, което е 2.24 пъти повече от същия период на предходната година.
Кредитният портфейл на банката надхвърли 501 милиона лева и продължава да нараства, запазвайки високото си качество. Така Райфайзенбанк се утвърждава като един от водещите кердитори на българския бизнес. Наред с финансирането на големи, средни и малки предприятия, банката отчете висок ръст и в кредитирането на граждани и особено в потребителското кредитиране, благодарение на улеснените процедури и атрактивните лихвени нива.
Важно за акционерите е качеството на кредитния портфейл, който е сред най-добрите в банковата система с просрочия под 0.3%. През последните 5 години нямаме нито лев загуба, независимо от засилената кредитна експанзия. Активите на банката се увеличиха до 673 милиона лева, отбелязвайки ръст от 22% за първите 6 месеца на 2003 г.
Клоновата мрежа на “Райфайзенбанк” се разшири с 6 офиса от началото на годината, с които общият им брой достигна 36. Офисът във Велинград работи от 12 юни 2003 г.
- Какви нови продукти предлага Райфайзенбанк на пазара, в т.ч. във Велинград и общината?
- През април “Райфайзенбанк” започна да предлага на своите многобройни индивидуални клиенти потребителски кредити за текущи нужди до 30 000 лева с максимален срок до 10 години. С този продукт банката допълва гамата от кредитни продукти за граждани, която включва още ипотечни крадити за покупка и ремонт на жилищни имоти, гаражи и ателиета. Големият интерес на клиентите потвърждава факта, че потребителските кредити са сред най-търсените на пазара, а потенциалът за развитие е значителен.
Характерно е, че сред кредитополучателите са както вече съществуващи клиенти, така и новопривлечени, за които от особено значение са високото качество и бързината на обслужването. Последното пазарно проучване показва, че над 3/4 от кредитополучателите предпочитат Райфайзенбанк поради удобството и качеството на банкиране. За бързо нарастващия брой индивидуални клиенти в офисите на банката са обособени специални помощения, в които служителите могат да обсъдят с клиента специфичните потребност и предложат конкретно решение.
- Повече подробности за кредитите, които предлагате?
Обезпечение: Кредитите до 10 000 лева се обезпечават с поръчителство, а над тази сума - с ипотека върху недвижим имот или залог на парични средства или държавни ценни книжа (ДКЦ). Срок: Минималният срок за издължаване на потребителските кредити при Райфайзенбанк е една година. Максималният срок за заемите, обезпечени с поръчителство е 5 години, а за кредитите, обезпечени с ипотека или залог на парични средства или ДЦК - 10 години.
Лихвени условия: Банката предлага диференциран лихвен процент, който се определя от обезпечението по кредита. За заеми, обезпечени с поръчителство, лихвата е 14.5% годишно, а за кредити, обезпечени с ипотека - 13.5% годишно. Предлагаме преференции за всички кредитоискатели, които си получават месечните трудови възнаграждения по сметка в Райфайзенбанк.
Изискванията на банката към кредитоискателя е да бъде дееспособен български гражданин на възраст между 23 и 63 години. Той трябва да има сключен трудов договор, договор за управление или да бъде самоосигуряващо се лице, а доходите да осигуряват безпроблемното погасяване на месечната вноска.
- Какво предлагате на малкия и среден бизнес в областта на кредитирането?
- Европейската банка за възстановяване и развитие предостави 45 милиона евро на дъщерните банки на Райфайзен груп в България, Чехия, Полша и Румъния за финансиране на малки и средни предприятия. 10 милиона евро са предоставени на Райфайзенбанк (България) ЕАД, 10 милиона евро - на Райфайзен в Чехия, 15 милиона евро - в Румъния и 10 милиона евро - Полша. Европейската комисия предоставя допълнително финансово стимулиране и техническа помощ. Тези средства са част от програмата на ЕС, съвместно с ЕБВР, за подпомагане на малките и средните предприятия. Благодарение на тази помощ Райфайзенбанк (България) ЕАД вече е назначила кредитни експерти в своите офиси. Новоназначените експерти преминават специализиран курс за обучение по кредитен анализ.
Клиенти на програмата за България и в частност в община Велинград са предприятия, регистрирани по Търговския закон, с годишен оборот до 1 милион лева и с до 100 служители.
Райфайзенбанк предоставя по тази програма кредити за оборотни средства и инвестиции в размер до 30 000 евро чрез офисите си в страната. Максималният срок за издължаване на инвестиционните кредити е до 3 години с до 3 месеца гратисен период, а на кредитите за оборотни средства - до 1 година. Изключително атрактивна за работещия малък и среден бизнес е опцията по тази програма за револвиращи кредитни линии с възможност за удължаване до 3 години.
Условията за кредитиране и обслужване на малки фирми са привлекателни с конкурентните ценови условия и бързината при вземане на решение - целта е до 7 дни след представяне на пълен комплект документи клиентът да бъде уведомен за решението на банката.
Райфайзенбанк е най-големият кредитор на малки и средни предприятия в Австрия. Банката е решена да разшири позициите си в България с цел подпомагане развитието на този сектор.
- А други атрактивни за клиентите на Райфайзенбанк услуги освен кредитите?
От миналата година предлагаме и експресни международни преводи “МЪНИ ГРАМ”. “МЪНИ ГРАМ” е сигурен, лесен и удобен начин да изпратите или да получите пари в брой в рамикте на 10 минути. Парите се получават веднага в лева и щатски долари.
Освен изброените услуги трябва да отбележа, че Райфайзенбанк (България) ЕАД, чрез офиса си във Велинград работи много активно с големия корпоративен бизнес, чрез кредитни и други банкови инструменти, обслужва бюджетни структури и други.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=638