Социална програма предлага на частни фирми
Дата: Monday, October 27 @ 17:19:07 UTC
Topic: Бизнес


Програмата “От социални помощи към заетост” вече предлага няколко нови условия, които позволяват участие и на частни предприятия. Частните работодатели получават възможност за представяне на отделни проекти, като кандидатстват за изпълнение на общополезни дейности, присъщи на общината и държавата и за дейности на територията на фирмата. Фирмите, които кандидатстват за извършване на допустимите дейности, трябва да приложат към своя проект и договор за възлагане на тези дейности. В този договор или в друг приложен документ трябва да се вижда ясно, че предложените за изпълнение по проекта дейности или обекти не съвпадат с дейности или обекти, които са финансирани по силата на друг договор. Това се прави, за да се избегне двойното заплащане на труда. Основните изисквания към дейностите в проектите на частните работодатели за изпълнение на територията на фирмата трябва задължително да отговарят на следните условия:
* да са с траен характер
* да не са в основното производство на фирмата (да не формират пряка печалба за работодателя)
* да са насочени към подобряване на условията на труд и работната среда във фирмата.
Препоръчителни са дейностите, насочени към предотврятяване на злополуки и професионални заболявания на работещите, насочени към физическо, психическо и социално благополучие на работещите и други с подобна насоченост. Пълна информация дава създаденият каталог на дейности, допустими за извършване на територията на частни фирми и предприятия.
На 29 октомври в 13 часа в Дирекция Бюро по труда - Велинград ще се проведе среща с работодатели, на която ще бъде представена допълнителна информация по темата.
ТемпоThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=774